Uwaga
 • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku na ziemi skalskiej”

Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, zabytki, urokliwe miejsca i ciekawe obiekty lokalnej flory i fauny ziemi skalskiej.

1. Organizatorem konkursu jest Redakcja Serwisu „Kronikarz”, Redakcja „Kroniki Miasta i Gminy Skała” i Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale, a patronat honorowy nad konkursem objęli  Burmistrz Miasta i Gminy Skała Pan Tadeusz Durłak i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skale Pani Jolanta Penkala.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących amatorów.

3. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii.

4. Technika wykonania prac jest dowolna.

5. Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną przez Internet na adres „Kronikarza”: kronikarz 1945@ gmail. com w formacie JPG o wymiarach 1200x1600 pikseli w formie załączników do listu elektronicznego.

6. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

7. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu. W przypadku autorów niepełnoletnich oświadczenie i zgodę podpisują rodzice/prawni opiekunowie.

8. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

9. Oceny zdjęć w każdej edycji dokona jury powołane przez organizatorów pod przewodnictwem Pana Roberta Cieślika. Decyzje jury są ostateczne.

10. Konkurs będzie się odbywał w czterech etapach:

  • a)      etap „Zima” – termin nadsyłania prac do 21.03.2011r.,
  • b)      etap „Wiosna” – termin nadsyłania prac do 21. 06. 2011r.,
  • c)      etap „Lato” – termin nadsyłania prac do 21. 09. 2011r.,
  • d)      etap „Jesień” – termin nadsyłania prac do 21. 12. 2011r.

11. Rozstrzygnięcie każdego etapu nastąpi:

  • a)      etap „Zima” – 21. 04. 2011r.,
  • b)      etap „Wiosna” – 21. 07. 2011r.,
  • c)      etap „Lato” – 21. 10. 2011r.,
  • d)      etap „Jesień” – 21. 01. 2012r.

12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury w każdej edycji.

13. Nagrodzone prace będą opublikowane nieodpłatnie w „Kronikarzu”, „Kronice Miasta i Gminy Skała” oraz materiałach promocyjnych Urzędu Miasta i Gminy Skała.

14. Organizatorzy przewidują jedną nagrodę główną  na każdym etapie. Po zakończeniu czwartego etapu głosami internautów zostanie przyznana nagroda specjalna.
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

15. Nagrody zostaną wręczone autorom podczas otwarcia wernisażu  wystawy fotograficznej w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale.

16. Prace zakwalifikowane  do udziału w wernisażu muszą być powtórnie nadesłane przez uczestników w formacie JPG o wymiarach 2000x3000 pikseli.

17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

Uwaga : Poprawki do projektu regulaminu proszę nanieść kursywą dodając, którego pkt. dotyczą.. Proszę o zwrotne przesłanie projektu z poprawkami do 15.01 2011 r..