Uwaga
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

                                    Szacunek wraz z publicznymi jego objawami

                                    winien przypadać, większy lub mniejszy,

                                    wyłącznie za to, jak się robi swoją robotę,

                                    a nie za to, jaką ta robota zajmuję pozycję

                                    w hierarchii funkcji.

                                                                        T. KOTARBIŃSKI

EMILIA TOMECKA

          Dziennikarka, autorka prac naukowych, wstępów do katalogów sztuki i recenzji książek. Napisała dziesiątek artykułów w pismach polskich, austriackich, austriacko-niemieckich, francuskich, kirgiskich, m.in.: o sztuce i twórcach, kulturze i dziedzictwie narodowym, historii i pięknie Polski, tłumaczonych głównie na języki: francuski, niemiecki i rosyjski, publikowanych przede wszystkim w Austrii, Francji, Kirgistanie i Polsce, a także przedrukowywanych przez inne pisma i umieszczanych w Internecie.

          Publikacje Emilii Tomeckiej znajdują się w bibliotekach w Austrii, Francji, Niemczech, Polsce, a czytane są w wielu krajach Europy, a także w Afryce, Ameryce Północnej i Azji.

          Związana jest z polsko-niemieckim pismem „Żongler/Jongleur”, niemalże od pierwszego numeru. W 2012 roku jej dorobek dziennikarski prezentowany był na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.

          Do niezapomnianych artykułów należy prezentacja artystów plastyków w autorskim cyklu Galeria Jednego Obrazu. Galeria powstała w 2004 roku w Wydziale Konsularnym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu. Promując twórców wywodzących się z licznego środowiska polonijnego poprzez prezentację jednego dzieła. Już same tytuły artykułów m.in. W ogrodzie sztuki, Piękno zamknięte w kwadracie, Szczęśliwość wzbudzały olbrzymie zainteresowanie. Artyści, którzy zaistnieli w Galerii „1” Obrazu zyskali popularność i uznanie wśród Polaków i Austriaków oraz w środowiskach polonijnych, i nie tylko, na obu półkulach do czego przyczyniła się niewątpliwie stała rubryka w „Żonglerze”.

          Należy wspomnieć o artykułach Emilii Tomeckiej pod tytułem Migawkowy zapis, które były pokłosiem wystaw fotografii artystycznej Renaty Olczykowski. Autorka eksponowanych fotogramów ukazała Polaków zamieszkałych w naddunajskim kraju przy pracy, podczas relaksu, zatroskanych, lub błądzących myślami. Renata Olczykowski przedstawiła obrazy za pomocą chwytliwych ujęć, czy też własnych eksperymentów budując niedostrzegalną na co dzień ikonografię polonijnych osobowości XXI wieku, która przeszła do historii Polonii w Republice Austrii.

          Portret Emilii Tomeckiej był prezentowany na wystawie fotografii artystycznej Cecylii Markiewicz Kobiety świata, którą w 2016 roku zorganizowała Galeria Meduna mająca siedzibę w Wiedniu.  

          Nie lada zadaniem było dla dziennikarki doprowadzenie do wystawy (wcześniejsze zapobiegania, poza redakcją, okazały się nieporozumieniem) dzieł Wiktora Zina będących w posiadaniu małżonki Aleksandry Zin i córki Moniki Zin, a także obiektów ze zbiorów Muzeum Wiktora Zina w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ekspozycja wystawiona była od listopada 2009 roku do lutego 2010 roku, w reprezentacyjnej sali im. Jana III Sobieskiego w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu. Wystawa i wieczór wzbudziły ogromne zainteresowanie, poświęcone były bowiem profesorowi Zinowi, naukowcowi i artyście, przekraczającemu bariery dyscypliny sztuki i nauki, osobistości publicznej o wielostronnym i trudnym do pojęcia zasięgu oddziaływania, osobowości stanowiącej niepowtarzalne „zjawisko kulturowe” XX wieku.

          Oto najistotniejsze prace Emilii Tomeckiej napisane w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia:

           - Zezwolenia wydawnicze opublikowane przez Harcerską Oficynę Wydawniczą w Krakowie w 1988 roku, była to praca dyplomowa, napisana pod kierunkiem doc. dr hab. Bogusława Michalskiego, kończąca studia pomagisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Książka służyła wydawcom niekoncesjonowanym i studentom edytorstwa.

          - Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, są pracą zbiorową pod redakcją prof. Bohdana Baranowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego. To edycja Wydawnictwa Łódzkiego z 1989 roku.

          - Współautorstwo Modelu upowszechniania kultury w środowisku wiejskim wypracowanego przez zespół naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Kultury, Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury. Opracowanie prezentowano na sesjach naukowych, a także w Telewizji Polskiej.

          - Współautorstwo Prawa wydawniczego, które powstało w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Departamencie Książki Ministerstwa Kultury i Sztuki.

        W książkach naukowych wydanych na podglebiu współczesnej Polonii austriackiej w odniesieniu do historii, autorka udowodniła, że Polscy imigranci przybywający do Wiednia w poszukiwaniu zarobku zachowują własną tożsamość, ze szczególnym uwzględnieniem swej religijności, bowiem polskie rodziny wywodzące się z katolickiej tradycji, oferują społeczności austriackiej unikalną wartość, czemu pomaga posłannictwo księży Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Tym samym po raz pierwszy wydane zostały książki, których wyjątkową wartością jest ukazanie religijności Polaków zamieszkałych w Wiedniu w oparciu o szczegółowe badania. Do tej pory można było usłyszeć o religijności Polaków jedynie od arcybiskupa Wiednia kardynała Christopha Schönborna, Jego Eminencja często podkreślał żywą wiarę Polaków, przywożoną ze swego kraju.

          - Praca Miejsce Polaków w życiu współczesnego austriackiego Kościoła katolickiego z recenzją naukową prof. dr hab. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
wydana została przez Association Polonaise des Auteurs, Joumalistes et Traducteurs en Europe A.P.A.J.T.E. w Paryżu w 2013 roku. Tą książką A.P.A.J.T.E. wznowiło po dłuższej przerwie działalność wydawniczą. W tymże roku książka prezentowana była na Warszawskich Targach Książki. Autorka ukazała Polaków mieszkających w Wiedniu silnie przywiązanych do Ojczyzny i jej kultury oraz religii przodków, i dochowanie im wierności. Autorka opracowała niepodejmowany do tej pory problem, który ukazuje obecność chrześcijańskich wartości w życiu Polonii wiedeńskiej, także dzieci i młodzieży. Pisze o umysłowości Polaków oraz przekroju społecznym współczesnej Polonii wiedeńskiej, niespotykanym w innych krajach. Społeczności o wielkich możliwościach, o jej zróżnicowanym i zmiennym składzie społecznym. W tej pracy znajdą się także przemyślenia z zakresu psychologii, socjologii i akulturacji. Pracę tę poprzedziły badania ankietowe i wywiady – autorka została włączona w badania nad religijnością Polaków zamieszkałych w Europie, prowadzone przez Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2014 roku w galerii i komnatach Zamku Królewskiego w Warszawie odbyły się
kolejne Targi Książki Katolickiej, podczas których prezentowane było pierwsze wydanie książki Miejsce Polaków w życiu współczesnego austriackiego Kościoła katolickiego, ciesząc się dużym zainteresowaniem.

          Drugie wydanie wyżej wymienionej książki było edycją Association Polonaise des Auteurs, Joumalistes et Traducteurs en Europe A.P.A.J.T.E. w Paryżu w 2014 roku, ze streszczeniami w języku francuskim Diany Pignard i w języku niemieckim Joanny Ziemskiej. Podczas Warszawskich Targów Książki w 2014 roku na spotkaniu z czytelnikami autorka podpisała wiele egzemplarzy książki. Wydawca wielokrotnie prezentował książkę w Paryżu podczas spotkań międzynarodowych. A w 2014 roku w czasie spotkania autorskiego, które odbyło się w salonach Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, książka była rozchwytywana, pisarka otrzymała zaproszenie na następne spotkania w polonijnych środowiskach, a Polska Misja Katolicka we Francji zaprosiła Emilię Tomecką do katedry Notre Dame na podniosłą uroczystość odsłonięcia pomnika Jana Pawła II usytuowanego przed tym Domem Bożym. W 2015 roku na Targach Książki w Krakowie na zaproszenie Instytutu Francuskiego w Polsce – wielu czytelników przybyło na spotkanie autorskie, prosząc o autograf i wspólną fotografię.

           Praca naukowa Miejsca, w których świat fizyczny zetknął się ze światem duchowym / Orte, an denen die Physische Welt auf die Geistige Welt trifft opublikowana przez Arbeitsgemeinschaft für Literarisches Übersetzen an der Universitӓt w Wiedniu i Association Polonaise des Auteurs Journalistes et Traducteurs en Europe A.P.A.J.T.E. w Paryżu w 2017 roku, uzyskała recenzje prof. dr hab. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr hab. Izabeli Sołjan z Uniwersytetu Jagiellońskiego wydana została w języku polskim oraz języku niemieckim w tłumaczeniu Joanny Ziemskiej. Jest bogato ilustrowana. Zawiera informacje o miejscach kultu religijnego w Austrii, do których najczęściej pielgrzymują Polacy. Publikacja prezentuje sanktuaria maryjne w Mariazell i Maria Gugging oraz przybliża wyjątkowe miejsce jakim jest polskie sanktuarium (poza granicą kraju) w Wiedniu na Kahlenbergu – zabytek polskiej kultury i duchowości oraz tradycji polskiej. W pracy tej autorka wyraziła kontrowersyjny pogląd na fakt umieszczenia w katedrze wiedeńskiej Świętego Szczepana portretu Jana Pawła II autorstwa artysty austriackiego Bernda Faschinga w miejsce płaskorzeźby ufundowanej przez Polaków zamieszkałych w Austrii. Podobizna św. Jana Pawła II została wykuta w kamieniu wydobytym z kamieniołomu, w którym pracował w czasie drugiej wojny światowej Karol Wojtyła – Papież Jan Paweł II (1978- 2005). Wcześniej podczas Warszawskich Targów Książki w 2017 roku wersja polska tego tytułu, wydana na prawach rękopisu, cieszyła się dużym zainteresowaniem – na spotkanie autorskie przybyli licznie zainteresowani książką czytelnicy. W 2017 roku podczas Międzynarodowej Konferencji pod hasłem „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”, organizowanej przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Fundację Konrada Adenauera, Fundację im. Roberta Schumana w Luksemburgu książka Emilii Tomeckiej Miejsca, w których świat fizyczny zetknął się ze światem duchowym / Orte, an denen die Physische Welt auf die Geistige Welt trifft została zaprezentowana i wzbudziła duże zainteresowanie wśród zebranych.

          Pojawienie się w domu autorki półrocznego pieska o imieniu Felix i współpraca z Fundacją Świat z 4 nad wychowaniem afektywnego pupila było przyczynkiem do napisania książki Uwaga! Psy! Jest Fundacja Świat z 4. Jest to wydawnictwo Association Polonaise des Auteurs, Joumalistes et Traducteurs en Europe A.P.A.J.T.E. w Paryżu z 2017 rok, eksponowane w czasie trwania Warszawskich Targów Książkiʹ 2017. Tego samego roku, zostało opublikowane w Internecie na stronie A.P.A.J.T.E. W tej pracy znajdują się informacje o działalności Fundacji Świat z 4 na rzecz zwierząt, której przypadła misja szczególna, bo edukacyjna, a także walka z dużym sukcesem z bezdomnością psów.

          Podczas spotkania (19 maja 2017 roku) w Klubie Księgarza na Rynku Starego Miasta w Warszawie wyżej wzmiankowana książka była prezentowana i kilkanaście egzemplarzy zostało sprzedanych podczas aukcji. Pieniądze przekazane na cele społeczne.

          Wśród bohaterów powyższej publikacji jest Feliks przywieziony do Wiednia wraz ze swą siostrą Xenią (mieli wtedy niewiele ponad miesiąc) w małej torbie przez ex baronową Sylwię Hofmannową. Zgiełk wielkiego miasta nie był miejscem dla niego, urodzonego w górach na Słowacji, gdzie doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu. Zatem wyemigrował z Austrii do Polski i zamieszkał na stałe w Piotrkowie Trybunalskim. Feliks II Odważny jest pod opieką wybitnych specjalistów: doktora Łukasza Gliszczyńskiego, psychologa Anny Ciołek, pedagoga Moniki Sosnowskiej; profesor Maria Osiak napisała o nim opowiadanie; a artystka Agnieszka Illinicz-Kiełkiewicz poświęciła jeden ze swych znakomitych kolaży. Feliks jest wdzięczny, szczęśliwy i kocha bez granic.                                                     

          Autorka w maju 2018 roku rozpoczęła piąte dziesięciolecie pracy twórczej kontynuując problematykę Polaków zamieszkałych w Austrii, ich bytności i religijności oraz opisując pozaliturgiczne funkcje kościoła polskiego. Czterdziesty jubileusz obchodziła podczas Warszawskich Targów Książkiʹ 2018 prezentacją swego dorobku autorskiego oraz wybuchem szampana.

         

Wiedeń, maj 2018 roku