Uwaga
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Obwody wyborcze, w których można oddać swój głos, zostały wymienione w Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Głosowanie korespondencyjne jest możliwe w wybranych komisjach wyborczych, wymienionych na liście komisji. Pozwoli to uczestniczyć w wyborach znacznie większej liczbie Polaków. Z możliwości oddania głosu korespondencyjnego mogą skorzystać zarówno wyborcy, których od komisji dzieli odległość 200 km, jak i ci mieszkający obok.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborcy mieszkający za granicą zgłaszają̨ do 27 kwietnia 2015 r. Zgłoszenie - ustne, pisemne, przesłane faksem lub w formie elektronicznej - powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie miejsca pobytu za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, miejsce i datę jego wydania, a w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców.

Należy też wskazać adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy albo zadeklarować jego osobisty odbiór.

Na podstawie takiego zgłoszenia konsul wpisuje osobę̨ do spisu wyborców i wysyła pakiet wyborczy, zawierający m. in. kartę̨ do głosowania, kopertę zwrotną i instrukcję.

Szczegółowe wyjaśnienia na temat zasad głosowania poza granicami kraju ujęte są w informacji Państwowej Komisji Wyborczej z 4 lutego 2015 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Podstawowe informacje o wyborach Prezydenta RP w 2015 r.

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Informacja dla obywateli RP przebywających w Austrii nt. wyborów prezydenckich w maju 2015 r. 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 16 § 3 Kodeksu Wyborczego oraz w związku z pełnomocnictwem otrzymanym od Konsula Generalnego RP w Wiedniu obwieszczam, co następuje:

Rozporządzeniem z dnia 27 marca 2015 roku, które weszło w życie w dniu 3 kwietnia 2015 roku, Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej utworzył obwody głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą. W Republice Austrii utworzone zostały dwa niżej wymienione obwody głosowania obejmujące cały obszar Republiki Austrii:

- Obwód Wyborczy Nr 11 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Ambasadzie RP w Wiedniu, Hietzinger Hauptstrasse 42c, 1130 Wiedeń,

- Obwód Wyborczy Nr 12 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacji Międzynarodowych w Wiedniu, Hietzinger Hauptstrasse 42c, 1130 Wiedeń.

Głosowanie odbędzie się w dniu 10 maja 2015 roku (niedziela), w godzinach: 7.00 - 21.00. W przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury wyborów, powtórne głosowanie odbędzie się w dniu 24 maja 2015 roku (niedziela), w godzinach:  7.00 - 21.00.

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta RP ma obywatel polski, który:

- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

- nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

- nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

- legitymuje się ważnym polskim dokumentem tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

Głosować będzie można osobiście lub korespondencyjnie. Warunkiem udziału w wyborach jest zgłoszenie się do spisu wyborców prowadzonego przez Konsula RP. Zgłoszeń do spisu wyborców dokonuje się za pomocą elektronicznego systemu rejestracji e-Wybory: 

https://ewybory.msz.gov.pl/

Jest to najdogodniejszy i najefektywniejszy sposób rejestracji, generujący dla wyborców elektroniczne potwierdzenie zgłoszenia do spisu wyborców.

Zgłoszeń można dokonywać również:

  • e-mailem:  wysyłając wypełniony formularz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • pisemnie: wysyłając wypełniony formularz na adres: Konsularabteilung der Botschaft
    der Republik Polen, Hietzinger Hauptstrasse 42c, 1130 Wien,
  • telefonicznie: pod numerem +43 1 870 15 150 w godzinach: poniedziałek 10.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00,
  • faksem: wysyłając wypełniony formularz na numer + 43  1 870 15 136,
  • osobiście: w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu (Auhofstrasse 19B, 1130 Wien, w godzinach: poniedziałek 12.00-17.00, wtorek-piątek 8.30-13.30,
  • telegraficznie.

Termin przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców w celu głosowania osobistego upływa dnia 7 maja 2015 r.  Osoby wpisane do spisu wyborców będą automatycznie ujęte w tym spisie również w przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury wyborów. Wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia do dnia 21 maja 2015 r.

Termin zgłaszania się do spisu wyborców w celu głosowania korespondencyjnego upływa dnia 27 kwietnia 2015 r. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w pierwszej turze rozciąga się automatycznie na ewentualną drugą turę. Wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 27 kwietnia 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia do dnia 14 maja 2015 r.

Do potrzeb głosujących osobiście wyborców niepełnosprawnych dostosowany będzie lokal Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11.

Wiedeń, dnia 9 kwietnia 2015 r.                                                                                                                                              Kazimierz Fordon

                                                                                                                                                                                                         Konsul – I Radca 

http://www.wieden.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/o_b_w_i_e_s_z_c_z_e_n_i_e;jsessionid=D8A732A0123B0055A62C33467FFA7C8A.cmsap2p